แผนยุทธศาสตร์

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แสดงถึงแผนการดำเนินภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเล่า ชัยภูมิ ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2565 เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2561 – 2565 มีการแสดง แบบ ผ.๐๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึงได้ง่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ประกอบด้วย

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครอง


แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเล่า ชัยภูมิ

แผนงานดำเนินงาน


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

 


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 


มาตรการส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงาน

 

 

Visitors: 17,939