บริการออนไลน์ (E-Service)

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเล่า จังหวัด ชัยภูมิ

► ขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร

► แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ อบต.บ้านเล่า► ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ 

► ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Visitors: 11,293