รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ร่วมกับโรงเรียน
สตรีชัยภูมิ ๒ จัดโครงการ “รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้ความรู้ และการป้องกันโรคเอดส์แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕
ณ ห้องพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ จังหวัดชัยภูมิ