บุคลากร

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 


ลำดับ           ชื่อ - สกุล                                                             ตำแหน่ง / สังกัด
  1          นายประสงค์ กลางสาทร       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับ กลาง 

  2          นางธิดา พรไพศาล               ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (กองคลัง)
  3          นายศุภฤกษ์ แสนบัว              ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (กองช่าง)
  4          นายสุทธิพงศ์  เริงชัยภูมิ         หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (สำนักปลัด)
  5          นางสาววรรณภา สิงห์ทอง      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) อำนวยการท้องถิ่น 
  6                      - ว่าง -                   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) อำนวยการท้องถิ่น 
  7          นางสาวปัทมา คงไมตรี          ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร) อำนวยการท้องถิ่น 
  8          ส.อ.พนม สุราษฎร์                นิติกรชำนาญการ (สำนักปลัด)
  9          นางวาสนา แดงสกุล              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สำนักปลัด)
10          นางฑานมาศ ยศรุ่งเรือง          นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
12          นางบุปผา อ่อนสนิท              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักปลัด)
11          จ.อ.สมชาย มณีแนว              เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (สำนักปลัด)
13          นางเพ็ญจณา ป้องขันธ์           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (กองคลัง)
14          นายบุญญฤทธิ์ วิจิตรจันทร์       นายช่างโยธาชำนาญงาน (กองช่าง)
15          นางสุจิรา รักษ์มณี                  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (กองสวัสดิการสังคม)
16          นางลัดดาวัลย์ พรหมสุคนธ์       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
17          นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิวิเศษ    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กองช่าง)
18          จ.อ.ชัยยศ สุกาวงศ์                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สำนักปลัด)
19          นางญาณิศา วงค์ชู                 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (กองคลัง)
20          นางสาวณัฐนันท์ โม้แก้ว          เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (กองคลัง)
21          นางสาวสุรางคนา สุขสำราญ     เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (กองคลัง)
22          นางสาวไอมรรัตน์ ตาปราบ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (สำนักปลัด)
23          นางกุศล โฉมมงคล                ครู ค.ศ.1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
24          นางกชพร เจริญไวย์               ครู ค.ศ.1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                                            25          นายวัชรพงษ์ พลจารย์             นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)